Privacyverklaring Swipocratie

versie 19 mei 2020

Https://voorne-putten.swipocratie.nl is een initiatief van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. De gemeenten voeren deze digitale, papieren en mondelinge peiling uit om bij inwoners van Voorne-Putten te informeren naar hoe zij denken over de duurzame opwek van elektriciteit. Met deze peiling proberen wij zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie voor de regio Rotterdam – Den Haag. De informatie die de vier gemeenten van Voorne-Putten middels de peiling ophalen, wordt door hen meegenomen in het plan dat de regio Rotterdam-Den Haag op dit moment aan het maken is voor de energietransitie, de Regionale Energiestrategie (RES). Deze RES van de regio Rotterdam – Den Haag moet op 1 juli 2021 worden ingeleverd bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES).

Indien u via de Swipocratie uw contactgegevens achterlaat en woonachtig bent in één van de vier gemeenten, dan ontvangt u van ons, alleen als u dat aangeeft, informatie over de online bijeenkomsten over duurzame energie die worden georganiseerd.

De persoonsgegevens die u via Swipocratie aan ons doorgeeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door daartoe bevoegde medewerkers van de vier gemeenten, Soulcreatives, de ontwikkelaar van de Swipocratie en EMMA, het communicatiebureau dat het participatietraject organiseert namens de vier gemeenten.

Vanwege deze peiling en de daarna volgende bijeenkomsten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Contactgegevens (alleen als u wilt deelnemen aan de online bijeenkomst of als u de schriftelijke versie van de peiling wilt ontvangen)

- Geslacht

- Leeftijdscategorie

- Gemeente

- Woonsituatie

Deze persoonsgegevens bewaren wij tot dat de RES door de regio Rotterdam – Den Haag wordt ingeleverd bij het NP RES. Volgens de huidige planning is dit op 1 juli 2021. Direct daarna worden alle persoonsgegevens gewist.

Onder de AVG heeft u het recht om:

 • inzage te vragen in de persoonsgegevens die vanwege deze peiling van u worden verwerkt;
 • aan ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  na uw verzoek beoordelen wij dan eerst hoe de situatie is en zo spoedig mogelijk, altijd binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek, nemen wij contact met u op over het gevolg dat wij aan uw verzoek geven;
 • uw persoonsgegevens te corrigeren:
  mocht u constateren dat persoonsgegevens die wij verwerken niet correct zijn, dan kunt u ons altijd verzoeken deze te corrigeren;
 • uw persoonsgegevens te laten wissen;
  u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als die niet meer nodig zijn voor het door ons beschreven doel, als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er tegelijkertijd geen andere rechtsgrond is voor voortzetting van de verwerking of als wij uw persoonsgegevens naar uw mening onrechtmatig verwerken.
 • bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens
  als u vanwege specifiek met uw situatie te maken hebbende argumenten hebt, kunt u bezwaar maken tegen verwerking. Wij stoppen dan in ieder geval meteen met de verwerking en stellen een onderzoek in of wij redenen hebben die uw aangegeven belangen of rechten overstijgen. Wij geven u binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek uitsluitsel over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Als u het niet eens bent met een beslissing die wij hebben genomen op een verzoek of als u over andere zaken die te maken hebben met uw rechten onder de AVG, hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u hierover meer informatie vinden.

Namens de vier gemeenten van Voorne-Putten treedt gemeente Nissewaard op als eerste aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens die bij dit participatietraject worden geregistreerd. Heeft u hierover praktische of inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen mevrouw L. de Vroed - l.devroed@nissewaard.nl. Als u een AVG-rechtsverzoek wilt doen kijk dan op de website van de gemeente Nissewaard bij ‘De AVG in Nissewaard’ hoe u dit kunt indienen.

De praktische of inhoudelijke vragen, rechtsverzoeken etc. van inwoners van de gemeenten Brielle, Westvoorne, en Hellevoetsluis zullen worden doorgezonden naar diens privacy verantwoordelijken. Als u rechtstreeks een AVG-rechtsverzoek wilt indienen bij uw eigen gemeente kijk dan op de gemeentelijke website hoe en waar u dit kunt indienen.

Heeft u vragen over uw privacy en het uitoefenen van uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving (zoals inzage, rectificatie en wissing) dan kunt u zich wenden tot de gemeente Nissewaard via de Privacy Officer. Ook deze contactgegevens vindt u onder “De AVG in Nissewaard”.

Zie ook de privacyverklaring van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.

Contactgegevens gemeenten

Gemeente Nissewaard
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@nissewaard.nl

Gemeente Brielle
Telefoon: 14 0181
E-mail: info@brielle.nl

Gemeente Hellevoetsluis
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@hellevoetsluis.nl

Gemeente Westvoorne
Telefoon: 14 0181
E-mail: gemeente@westvoorne.nl